Regulamin konkursu organizowanego za pomocą serwisu Facebook

Regulamin konkursu „Quiz wiedzy”

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Tailors Group Sp. z o.o. Smolna 38 lok 5, 00 – 375 Warszawa, KRS: 0000460786, NIP: 1231277699, REGON: 146665083.
 2. Fundatorem nagrody jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Regon: 271747631 NIP: PL 6330005110 KRS: 0000072093, Kapitał zakładowy: 587.057.980,00 zł Kapitał wpłacony: 587 057 980,00 zł.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KopalniaWiedzyJSW (zwanej dalej “Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 2. Konkurs trwa od 26.11.2020 r do wyczerpania nagród
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu publikacji posta w komentarzu pod każdym postem (za pośrednictwem FanPage).
 4. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w poście.
 2. W konkursie zostanie wybranych pierwszych trzech zwycięzców, którzy jako pierwsi udzielą poprawnych odpowiedzi pod postem konkursowym.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą pierwsze trzy osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem na Facebooku.

 

Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie są gadżety oraz gra planszowa od Fundatora
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Fundatora lub może zostać przesłana pocztą.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż tydzień (siedem dni) od ogłoszenia zwycięzców. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w celu wysyłki nagrody, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Jedna osoba może wygrać w konkursach maksymalnie dwa razy.
 5. W jednym poście konkursowym nagrodzone nie zostaną osoby spokrewnione ze sobą.