Bioróżnorodność-Quiz

Twój wynik:

Czym jest bioróżnorodność genetyczna?

Jest to zmienność przedstawicieli jednego gatunku, która wynika z obecności różnych wariantów (alleli) genów. Różnice obejmują wygląd, cechy fizjologiczne czy biochemiczne.

To bogactwo gatunków organizmów żyjących na Ziemi, obejmujące m.in. rośliny, zwierzęta, grzyby itd. Jej miarą może być liczba gatunków występujących w danym ekosystemie.

Jest to różnorodność konfiguracji elementów biotycznych i abiotycznych tworzących ekosystemy. Zróżnicowanie ekosystemów uzależnione jest m.in. od umiejscowienia na kuli ziemskiej, panujących warunków klimatycznych, glebowych, zasięgów występowania gatunków.

Ile milionów gatunków żyje na całej kuli ziemskiej?

10,2 mln

5,4 mln

8,7 mln

Ile gatunków baterii bytuje na ludzkiej skórze?

45

156

250

Czym są gatunki zwornikowe?

To takie gatunki, których wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do stopnia ich liczebności lub biomasy.

To gatunki zwierząt zamieszkujące lasy i puszcze.

To gatunki najbardziej narażone na wyginięcie, a co za tym idzie, znajdujące się pod ścisłą ochroną.

Co zagraża bioróżnorodności?

Negatywne oddziaływanie szeroko pojętej działalności człowieka na środowisko

Zmiana klimatu

Inwazyjne gatunki obce

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Który z poniższych gatunków na zawsze zniknął?

Ślimak ninja

Nietoperz owocowy z nosem wieprzowym

Dront Dodo

Jakie są główne powody utraty bioróżnorodności?

Zmiany używania lądów i mórz

Nadmierna eksploatacja ekosystemów

Zmiany klimatu

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Inwazyjne gatunki obce to organizmy (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy), które nie są rodzime dla danych ekosystemów i mogą wyrządzić szkody zarówno przyrodnicze, jak i gospodarcze.

Tak

Nie