Jastrzębska Spółka Węglowa na rzecz realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju

Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Ogłoszenie podpisania odbyło się podczas III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ w Ministerstwie Rozwoju, które jest krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji ONZ: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań.

JSW znalazła się w gronie polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły też konkretne zobowiązania.

- Od partnerstwa oczekujemy możliwości nawiązania relacji z innymi podmiotami, dzięki którym prowadzone działania mogłyby być jeszcze skuteczniejsze. Mamy również nadzieję, że realizowanymi już działaniami możemy przyczynić się do lepszego ukazania wkładu Polski w osiąganie globalnych celów. JSW bowiem wierzy, że dzięki redukcji śladu węglowego i zaoferowaniu innowacyjnych produktów, mamy szansę stać się dostawcą globalnych rozwiązań – mówi Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu JSW SA.

JSW jest największym europejskim producentem, wpisanego przez UE na listę surowców krytycznych, węgla koksującego, niezbędnego do wytopu stali i produkcji materiału kluczowego dla większości gałęzi europejskiego przemysłu, tym samym surowca pośrednio warunkującego wzrost gospodarczy i, w konsekwencji, tworzącego miejsca pracy (SDG 8).

JSW wraz z Grupą Kapitałową JSW jest podmiotem przechodzącym transformację, w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, angażującym się w projekty badawcze, których celem jest oferowanie innowacyjnych produktów technologii przyszłości (SDG 9). Należałoby tu wymienić technologie wodorowe, pozwalające na uniknięcie niskiej emisji w transporcie (SDG 7, 11, 13), nanotechnologię i kompozyty węglowe, dzięki którym konstrukcje mogą być lżejsze i wytrzymalsze (np. motoryzacja, lotnictwo) (SDG 13), adsorbenty węglowe, wykorzystywane w ochronie środowiska, czy też inne produkty będące efektem wydłużania łańcucha produktów GK JSW, zwłaszcza w obszarze węglopochodnych (SDG 7, 11, 13).

20201001www-csr-004 20201001www-csr-004

Będąc dużą grupą przemysłową świadomi jesteśmy swojego wpływu na otoczenie, w tym wpływu na otoczenie przyrodnicze, włączając w to znaczący ślad węglowy. Spółka chce być aktywnym uczestnikiem transformacji ku gospodarce neutralnej klimatycznie zgodnie z założeniami Zielonego Ładu i europejskim rygorem prawnym. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy w obliczu wielu ogromnych i kosztownych wyzwań z tym związanych, które mogą zyskać wsparcie  Funduszu Sprawiedliwości.  Jednocześnie już od lat aktywnie dążymy do ograniczenia emisji metanu, wykorzystując go gospodarczo, podobnie jak szereg innych produktów ubocznych działalności wydobywczej i koksowniczej (np. gaz koksowniczy). Prowadzimy też na niespotykaną skalę odsalanie wód kopalnianych, w efekcie czego uzyskujemy czystą sól i w mniejszym stopniu obciążamy rzeki (SDG 14). Rekultywujemy i rewitalizujemy tereny pogórnicze (SDG 15). Aktywnie uczestniczymy też w życiu lokalnych społeczności na terenach, na których JSW prowadzi dzielność. Obok działalności Fundacji JSW, prowadzimy też szereg własnych projektów, adresowanych do gmin, w tym do dzieci (JSW Dzieciom, Kopania Wiedzy). Szczególną troską otaczamy lokalne domy dziecka (SDG 1). Wspieramy również szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach związanych z górnictwem (SDG 4).

(CSR)

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju- implementacja w Polsce